# Years Size Links
AY 1912–2018 4.5%
AH 1919–1968 8.2%
JL 2015–2018 10.6%
AE 1999–2005 2.8%
Balad 1995–2018 2.6%
FS 1977–1984 2.0%
One 1996–2003 1.7%
Gahal 1965–1969 21.7%
Haatz 2011–2012
HH 2008–2018 9.1%
HH 1996–1999 3.2%
Hadash 1977–2018 4.6%
HH T 1998–2013 7.1%
L 1973–2018 37.1%
A 1965–1991 46.2%
ZB 2014–2019 18.7%
Maki 1948–1969 4.5%
Hat 2012–2019 5.0%
RATZ 1973–1988 4.3%
HaHe 2018–2018 3.2%
Herut 1949–1988 13.8%
IRP 2018–2018 12.5%
KACH 1971–1984 1.2%
Kadima 2006–2015 22.5%
KL 2019–2018 26.0%
Kulanu 2014–2018 7.5%
LA 1965–1977 3.8%
Meretz 1992–2018 9.6%
Mafdal 1956–2008 9.9%
MiHal 1961–1961 13.6%
MP 1948–1961 4.6%
Labor 1968–2018 37.1%
Mapam 1948–1988 14.7%
Mapai 1930–1967 38.2%
M 1984–1988 1.6%
Raam 1996–2018 10.6%
Rakah 1965–1977 4.6%
RM 1969–1969 3.1%
Rafi 1965–1965 7.9%
Shinui 1974–2018 12.3%
Shl 1976–1977 1.9%
SHAS 1984–2018 13.0%
Telem 2019–2018 4.1%
Tehiya 1981–1992 4.0%
NH 2020–2021 4.7%
Taal 1990–2018 3.4%
DASH 1976–1978 11.6%
Tzomet 1982–2018 6.4%
Yachad 2014–2018 3.0%
YH 1992–2018 5.2%
Yesh 2012–2018 14.3%
YA 1999–2002 19.9%
YB 1996–2003 5.7%
YB 1999–2018 11.7%
Z 2015–2018 2.7%
ZK 1949–1959 16.2%