# Years Size Links
Ag 1923–1946 85.8%
At 2006–2012 8.8%
BA 1990–1997 7.5%
BuBuBl 1995–2001 5.4%
CifoEuDeofBu 2010–2012 48.8%
CofoBu 2006–2012 34.2%
Co 1924–1991 100.0%
De 1932–1934 15.7%
DeEn 1923–1933 61.5%
LafoCo 1924–1933 11.7%
Li 1924–1931 6.9%
NaMoSiII 2002–2009 50.0%
PeLi 1932–1933 11.7%
Ra 1924–1946 5.7%
RiFr 1990–2012 15.4%
So 1924–2011 52.8%
So 1991–1994 44.2%
UnofDeFo 1990–2009 57.1%
WoSoDe 1946–1946 11.2%
Zv 1945–1946 15.9%