# Years Size Links
AIWU 2005–2007 7.1%
Asar 2005–2007 11.4%
AZ 2005–2007 12.0%
Civic 2000–2004 16.9%
CKTU 1995–1995 6.2%
Otan 2000–2015 88.4%
PCP 1995–1995 5.1%
PUP 1995–1999 18.8%