# Years Size Links
CePa 1945–2015 24.8%
ChDe 1966–2015 5.3%
DeAl 1986–1990 4.2%
GrLe 1983–2015 8.5%
NaCo 1945–2015 23.1%
PeDeUn 1945–2015 23.5%
PePa 1945–2007 7.9%
SoDePaofFi 1945–2015 28.3%
SoDeUnofWoanSm 1958–1974 4.4%
SwPePa 1945–2015 7.9%
TrFi 1959–2015 19.1%
YoFiPa 1994–1999 2.8%