# Years Size Links
Ag 1994–2007 10.4%
JuRu 2008–2012 14.2%
Co 1918–2012 100.0%
CoPa 2004–2007 11.3%
DeCh 1994–1999 21.1%
FaAlRu 2000–2003 14.7%
InMoUn 2000–2003 16.0%
LiDePaofRu 1994–2012 15.6%
OuHoisRu 1996–2003 11.3%
UnofRiFo 2000–2007 6.4%
UnRu 2000–2012 70.0%
Ya 1994–2007 10.0%