# Years Size Links
DuAnPa 1950–1962
DuChHiUn 1950–1962
DuCoPa 1950–1962
DuLaPa 1950–1962
DuLiPa 1950–1962
DuRoCaPePa 1950–1962