# Years Size Links
EKA 1999–1999
KOK 1999–2019 22.3%
KIPU 1999–1999 0.4%
PS 1999–2019 19.1%
REM 1999–1999 1.1%
RKPSFP 1999–2019 5.1%
KESK 1999–2019 24.7%
SKL KD 1999–2019 5.3%
SDP 1999–2019 24.5%
VAS 1999–2019 10.9%
VIHR 1999–2019 8.5%