# Years Size Links
AREMA 2015–2016 6.0%
HVM 2015–2016 22.5%
MAPAR 2015–2016 6.2%
TGV 2015–2016 11.5%
TIM 2015–2016 44.6%